Eae otthon ülve keresnek nyugdíjasokat

Magyar Nemzet, Wagyar Nemzői 11 d iitis I Nyugdíjas eae otthon ülve keresnek nyugdíjasokat kevés házi mun­káért otthont adnék. Házvezetőnő minden­napra bejáró. Rákó­czi út Áru mozgat ót triciklihez azonnal felveszünk.

Szerszám javító eae otthon ülve keresnek nyugdíjasokat, illetve esztergá­lyost eae otthon ülve keresnek nyugdíjasokat éves gya- korlattal felvételre ke­res nagy vállalat.

Szakképzett elektroműszerészeket keresünk felvételre. Scgédffitőt keres azon­nali belépésre kutató- intézet. Anyagmozgatót felve­szünk. Budapest, VII. A Margitszigeti Nagy­szálló azonnali belé pésre keres szállodai segédpnunkást londi­nert. Férfi segédmunkáso­kat k eret lécüzemünk­he felveszünk.

Magyar Nemzet, 1960. október (16. évfolyam, 233-258. szám)

Jó fize­téssel. Munkás­szállásunk nincs. Anyagmozgató férfi segédmunkásokat, kezdő esztergályos szakmun­kást szerszámmunká­ra, gyakorlott hegesztő­lakatost felvesz Szi­vattyúgyár, Budapest, XIII. Szállást eae otthon ülve keresnek nyugdíjasokat biz. A Magyar Tudómé. Jelentkezhetnek mindazok a szemé­lyek, akik — lehe­tőleg bölcsészkari történettudom ányi — diplomával és bizonyos tudomá­nyos kutatási gya­korlattal, publiká­ciókkal rendelkez­nek.

Legalább egy idegen nyelv isme­rete ugyancsak szükséges. A tudo­mányos munkássá­got tartalmazó élet­rajzok Villanyszerelőt, vala­mint kádár szakmun kást felveszünk. Bu­dapesti Tejipari V. Jelentkezés a válla- lat munkaügyi osz­tályán. Segédfütőt felveszünk. Bútorfényezőt sürgősen keresek esti órákra. Leinformálható bejáró­nőt felveszek. Lehet nyugdíjas. Felveszünk épületlaka­tosokat. Kétgyerekes mérnök- család azonnalra keres háztartási főzőminde­nest bentlakással.

Délmagyarország, 1966. június (56. évfolyam, 128-153. szám)

Vendéglátóipari V. Felszaba­dulás téri hirdetőbe. Ki varrókat, szövő be­dolgozókat felveszünk. Mosónőt azonnalra fel­veszünk. Műszaki Anyag- és Gépkereskedelmi Vállalat.

Délután 4-ig. Saját géppel rendelke­ző gyakorlott síkkötő állást vállal.

Lulu Digital - 12 photos - Internet company -

Húsipari V. Fel­szabadulás téri hirde­tőbe. Munkanapokon 8—15 óráig.

eae otthon ülve keresnek nyugdíjasokat gyorsan keresni 300 ezer

Felszabadulás té­ri hirdetőbe. Kórházi szakácsot — konyhai segédmunkást felvesz a Kállai Éva utcai Kórház.

  • Jelzi a kereskedési műveleteket
  • 30+ Best Agatha Christie könyvborítók images in | agatha christie, agatha, christy
  • Fnmax bináris opciók
  • Pénzt keresni 1 3 nap alatt
  • Keresés: - [Re:] Gerincsérv műtéti kezelése - PROHARDVER! Hozzászólások
  • Típusú opciók táblázat
  • Keresés: - Viccrovat - PROHARDVER! Hozzászólások

Fózőmindenest novem­ber re felveszek. Építő­ipari Vállalat, Budapest, XX. Könnyűipari Varrógép és Alkatrészgyár felvé­telire keres: esztergá­lyosokat. Munkaügyi oszt. A Hazai Pamutszö­vőgyár februártól kezdődő egyéves szö­vőipari. Elsősorban azok je­lentkezését kérjük, akik a IV. Jelentkezés: IV. Munkaügyi osztály Orvosházaspár meg­bízható, leinformálha­tó mindenest keres, naponta. Teljes ellá­tás, jó fizetés, főzni nem kell.

Szülő- és Gyermekkórház fel­vesz diétásnővért és adminisztratív alkal­mazottat.

eae otthon ülve keresnek nyugdíjasokat a bináris opciók jövőbeli mutatója

Kezdő gépésztechnikust vagy műszaki rajzolót és közgazdasági techni­kumot végzett fiatal munkaerőt azonnalra felveszünk. Külker, vállalat keres gépírni tudó számlá­sét, német—francia nyelvismerettel, há­romhavi meghatáro­zott időre. Orvos felesége asszisz­tensnői állást vállalna. A DUNA. Gyakorlott gyors- és gépírónőt azonnali be­lépésre felveszünk.

Bel­kereskedelmi Szállítási V. Fűrészgépet, kőnyvjó- váírás vagy Bizományi Áruház útján átven­nénk. Cím: Fogtechni­kai Váll. Aján­latokat levélben kéT- Jük. Fröccsgépet vennénk. Cím: Fogtechni­kai váll. AJán- 1?

  1. Délmagyarország,
  2. Délmagyarország, június ( évfolyam, szám) | Library | Hungaricana

Gyakorlattal renaeike zö tehergépkocsivezetö két azonnali belépésre felveszünk. Jelentkezni lehet — 2. Tizhónapoa gyermekem melló és házi munká­ra íélnapl elfoglalt­sággal bejárónőt kere­sek.

Délmagyarország, 1966. június (56. évfolyam, 128-153. szám)

Hunnia Filmstúdió ke­res íllmfelvétel időtar­tamára Olympla Prog- ress táska Írógépet. Anyag­gazdálkodási osztá­lyon. Komplett kisipari két­részes. Magnodin, a legmoder­nebb nagyteljesítményű szcmfelszedőgep. Egye­düli készítője: Rókás. TeL: — Egy fő dukkozó szak­munkást. A segédmunkásokat 3 év után szakmunkásvizs­gára javasoljuk. Csak Általá­nos Villamossági Ksz.

Bérelszámolásban gya­korlott munkaerőt azonnali belépésre, meghatározott időre felveszünk.

Vegyesipa­ri Javító V. M ü szerkonstruktőrt, lehetőleg gépészmérnö­köt keres a Vízgazdál­kodási Tudományos Kutató Intézet la bora- tóriuma. Férfi segédmunkást azonnal felveszünk. Pályázati felhívás. Bu­dapest KispestXIX.

eae otthon ülve keresnek nyugdíjasokat hogyan lehet online megvalósítani a 2020-at beruházások nélkül

Megközelíthető: villamoson 50—es JáratoWcal a Nagyvárad tértől és a ös autó­busszal. Otthont kereső, lein­formálható, gyermek- szerető nőt keres or­voscsalád háztartásba. Könyvkötőgépeket ke­resünk: as héblis­vágógépet, stockprést, Aján­latokat: Megyei Könyv­tár. Székesfehérvár, Bartók Béla tér 1. Műszaki Anyag és Gépkereskedelmi Vállalaton keresztül. Faipari gépek, vétel, eladás, Horetzky, UJ. Nylon hegesztőgép el­adó.

eae otthon ülve keresnek nyugdíjasokat bináris opciós kereskedelem 10

Visegrádi u. Ugyanott egy Jet- ta kézikötőgép Is el­adó.

Ezen kívül Skóciában nem szabad ásót bevinni a házba, mert akkor hamarosan ássák valakinek a sírját. Ha pedig valaki három hattyút lát együtt repülni, az nemzeti csapást jelent.

Szövőszék minden fel­szereléssel, olcsón el­adó. Ipoly u. Ház- felügyelő. Buksi 7-es tüágyas, kifogástalan állapot­ban eladó. Vorosilov út Vállalkozás könnyen pénzt kereshet igényesnek 14 darabból álló gyönyörű cseresznyebútor, csak privátnak.

Eladó cseresznyeháló. Pri­vátnak, igényesnek.

Pianínót vennék, vagy rövid zongorát, lehet hibás Is, priváttól. Kétajtós reneszánsz és biedermeier ruhússzék, rény eladó. Vasárnap egész napon, hétköznap este.

Két gyönyörű aöld da­na ászt fotel eladó. Ma- jakovsricij u. Asztalosnál jóminőségű hálószoba, kétféle fa­zonban tizenegyezerért eladó. Veszek hálót, kombi- váltat, párosszekrényt, ruhaneműt, pároeágyat, hagyatékot. Hálószobabútor, fara­gott, intarzia betéttel, privátnak eladó. Használt rekamlé. Megbeszél­hető telefonon: — Zongorák, pianínók Ja­vítása, hangolása, el­adása. Rókus- sai szemben — Márkás zongora, piaai.

Egészséges és finom is a fürjtojás - de hogyan kell tartani a madarakat?